Kategorie
Aktualności

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowelizacja wprowadza między innymi:

  • zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planem ogólnym,
  • terminowość dla decyzji o warunkach zabudowy na 5 lat,
  • rejestr urbanistyczny.
    O dalszych losach nowelizacji będziemy Państwa na bieżąco informować.
Kategorie
Wiedza

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – gminna ewidencja zabytków.

W wyroku z 11 maja 2023 r.  (sygn. akt P 12/18) Trybunał Konstytucyjny orzekł między innymi, iż:

art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości przez dopuszczenie ujęcia nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego ograniczenia, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok ten oznacza, że ustawodawca powinien zmodyfikować regulację dotyczącą, w szczególności trybu tworzenia gminnej ewidencji zabytków, tak aby dać właścicielom nieruchomości możliwość zakwestionowania wpisu do tej ewidencji.

W uzasadnieniu wskazano, że: „Włączenie nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków powoduje istotne ograniczenia w szczególności w zakresie korzystania z prawa własności (ius utendi) wiążące się z obowiązkiem uzgadniania z wojewódzkim konserwatorem zabytków decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (zob. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U z 2022 r. poz. 503, ze zm.] i ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.]). (…)  art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków, w rozumieniu nadanym wykładnią sądów, nie jest niezbędny do ochrony interesu publicznego, a jej efekty nie pozostają w dopuszczalnej proporcji do ciężarów nakładanych na właścicieli nieruchomości.

Osłabienie ochrony własności, przez wyłączenie udziału właściciela w postępowaniu skutkującym wpisem nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków, nie służy realizacji żadnych konstytucyjnie uzasadnionych wartości”.

Kategorie
Aktualności

Przygotowanie do negocjacji jest ważne.

Przygotowanie do negocjacji jest ważne.

Im bardziej doświadczony negocjator, tym więcej czasu poświęca na przygotowanie do negocjacji. O tym:

– co należy przygotować przed przystąpieniem do negocjacji,

– dlaczego agenda negocjacji jest ważna,

– czy bycie singlem w negocjacjach się opłaca,

– czym jest BATNA,

– jak negocjować w dobrym stylu.

O tym przeczytacie w artykule parntera naszej kancelarii radcy prawnego Jakuba Stempskiego, który został stworzony przy współpracy z Wolters Kluver:

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/expert-insights/sztuka-negocjacji-prawniczych
Kategorie
Aktualności

Do nas też dojechały. Życzymy Wam smacznego Tłustego Czwartku!

Do nas też dojechały. Życzymy Wam smacznego Tłustego Czwartku!

Kategorie
Aktualności

Kiedy jest możliwe uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy?

O podstawowych warunkach wydania decyzji o warunkach zabudowy w najnowszym nagraniu opowiada partner naszej kancelarii radca prawny Lidia Blaszka-Griffin. Nagranie jest w języku angielskim. Zapraszamy!

Kategorie
Aktualności

Ministerstwo Rozwoju zapowiada walkę z „patodeweloperką”.

Ministerstwo Rozwoju opublikowało komunikat, w którzy zapowiada zmiany w rozporządzeniu w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w prawie budowlanym. W komunikacie Ministerstwo podaje między innymi, że:

– „Polski Instytut Ekonomiczny w swoim raporcie „Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego” wyliczył, że całkowite roczne koszty chaosu przestrzennego w Polsce to 84,3 mld zł. Roczny koszt chaosu przestrzennego w przeliczeniu na każdego mieszkańca Polski to aż 2,2 tys. zł.”;

– Ministerstwo proponuje zwiększenie minimalnej odległości budynków wielorodzinnych od granicy działki do 6 metrów.

– „Między balkonami na odrębnej płycie balkonowej będzie musiało być minimum 4 metry, a w przypadku mniejszej odległości lub balkonów na jednej płycie, konieczne będzie stosowanie przegród o odpowiedniej grubości i wysokości.”

– Ministerstwo chce też zwiększenia minimalnej powierzchni lokali użytkowych do 25 m – czyli tyle ile minimalna powierzchnia lokalu mieszkalnego.

– „Zwiększenie nasłonecznienia dla pokoi mieszkalnych do 3,5h (wyjątkiem pokoje zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej).”

– Mają zostać wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu placów zabaw, ich powierzchni i wyposażaniu.

– Zwiększenie na placach i skwerach publicznych powierzchni biologicznie czynnej do 20%.

– Wprowadzenie przerw pomiędzy terenami, które umożliwiają obejście osiedla w racjonalnym czasie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o proponowanych zmianach,  zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Rozwoju.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/przyjaznemiejsce-czyli-mieszkac-po-ludzku-porzadkujemy-zasady

Kategorie
Wiedza

Prawo pracy w procesie inwestycyjnym. Dłuższy urlop rodzicielski.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wpisem autorstwa Partnera Kancelarii radcy prawnego Jakuba Stempskiego na temat zmian w kodeksie pracy, które mają wejść w życie w pierwszym kwartale 2023 r. a które dotyczą wszystkich pracowników, w tym również tych zaangażowanych w proces inwestycyjny.

Dłuższy urlop rodzicielski.

Obecnie obowiązujące przepisy uprawniają rodziców dziecka do urlopu rodzicielskiego
w wymiarze 32 tygodni w przypadku ciąży pojedynczej i 34 w przypadku ciąży mnogiej. Nowelizacja wydłuża okres urlopu rodzicielskiego odpowiednio do 41 i 43 tygodni. Dodatkowo 9 tygodni z tego będzie przysługiwać ojcu i matce oddzielnie a urlop będzie „nieprzenoszalny”, rodzic będzie musiał wykorzystać co najmniej tyle, w przypadku niewykorzystania a  drugi z rodziców nie będzie mógł ”przejąć” urlopu do wykorzystania zamiast niego. Ponadto zmieni się wysokość zasiłku macierzyńskiego i będzie wynosiła 70% podstawy wymiaru zasiłku, chyba że pracownica złoży wniosek w terminie 21 dni od dnia urodzenia dziecka, wówczas zasiłek wyniesie 81,5% podstawy wymiaru. Nowelizacja skraca czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego z obecnych 24 miesięcy od urodzenia dziecka do 12 miesięcy od urodzenia dziecka.


Kategorie
Aktualności

Miło nam poinformować, że 16 grudnia 2022 r. partner naszej kancelarii radca prawny Lidia Blaszka-Griffin odebrała z rąk dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych pana Henryka Kuligowskiego  srebrną odznakę „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Miło nam poinformować, że 16 grudnia 2022 r. partner naszej kancelarii radca prawny Lidia Blaszka-Griffin odebrała z rąk dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych pana Henryka Kuligowskiego  srebrną odznakę „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Kategorie
Wiedza

Prawo pracy w procesie inwestycyjnym. Bezpłatny urlop opiekuńczy.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wpisem autorstwa Partnera Kancelarii radcy prawnego Jakuba Stempskiego na temat zmian w kodeksie pracy, które mają wejść w życie w pierwszym kwartale 2023 r. a które dotyczą wszystkich pracowników, w tym również tych zaangażowanych w proces inwestycyjny.

Bezpłatny urlop opiekuńczy.

Pracownik w nagłej sytuacji rodzinnej spowodowanej wypadkiem lub chorobą pracownikowi będzie przysługiwało zwolnienie z pracy na 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie przysługiwała proporcjonalnie ustalona ilość tego urlopu. Wniosek pracownik będzie składał najpóźniej w dniu w którym będzie korzystał z tego urlopu. Pracownikowi w trakcie korzystania z urlopu z powodu siły wyższej będzie przysługiwało wynagrodzenie w postaci 50% normalnego wynagrodzenia.

Kategorie
Aktualności

Życzmy Państwu pomyślności oraz spełnienia w Nowym Roku! Dziękujemy także każdemu kto w 2022 roku powierzył swoje sprawy naszej Kancelarii. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i wszystkie wyrazy symaptii, które otrzymaliśmy od naszych Klientów.
Niech rok 2023 będzie nie tylko lepszy od poprzedniego, ale przede wsztkim pozowli zrealizować nam wszystkim nasze cele i plany.

Życzmy Państwu pomyślności oraz spełnienia w Nowym Roku! Dziękujemy także każdemu kto w 2022 roku powierzył swoje sprawy naszej Kancelarii. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i wszystkie wyrazy symaptii, które otrzymaliśmy od naszych Klientów.
Niech rok 2023 będzie nie tylko lepszy od poprzedniego, ale przede wsztkim pozowli zrealizować nam wszystkim nasze cele i plany.