Kategorie
Aktualności

Już 1 kwietnia 2024 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Już 1 kwietnia 2024 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dla branży budowlanej będzie to duża zmiana. Będziemy więc Wam prezentować kolejne zmiany dotyczące tej tematyki.

W pierwszej kolejności wprowadzono definicję publicznie dostępnego placu.

W rozporządzeniu wprowadzono następujące cechy, którymi się charakteryzuje teren, który jest publicznie dostępnym placem:

– musi być ogólnodostępny,

– służyć rekreacji, komunikacji,

– może pełnić funkcję reprezentacyjną.

Dodatkowo jest to teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren placu lub rynku lub jako teren komunikacji drogowej publicznej, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – jako użytek gruntowy oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe lub jako droga, oznaczone odpowiednio symbolem: Bz lub dr.


Samo wprowadzenie tej definicji było oczekiwane i zasadne – ponieważ plac nie jest w istocie działką budowlaną i do tej pory występowały problemy z ustaleniem odległości dla zabudowy na działkach sąsiednich. Tymczasem w samym rozporządzeniu wskazano, że zachowanie odległości od granicy działki przy posadowieniu budynków nie jest wymagane gdy sąsiednia działka jest publicznie dostępnym placem lub drogą.