Kategorie
Aktualności

Kiedy jest możliwe uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy?

O podstawowych warunkach wydania decyzji o warunkach zabudowy w najnowszym nagraniu opowiada partner naszej kancelarii radca prawny Lidia Blaszka-Griffin. Nagranie jest w języku angielskim. Zapraszamy!

Kategorie
Aktualności

Ministerstwo Rozwoju zapowiada walkę z „patodeweloperką”.

Ministerstwo Rozwoju opublikowało komunikat, w którzy zapowiada zmiany w rozporządzeniu w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w prawie budowlanym. W komunikacie Ministerstwo podaje między innymi, że:

– „Polski Instytut Ekonomiczny w swoim raporcie „Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego” wyliczył, że całkowite roczne koszty chaosu przestrzennego w Polsce to 84,3 mld zł. Roczny koszt chaosu przestrzennego w przeliczeniu na każdego mieszkańca Polski to aż 2,2 tys. zł.”;

– Ministerstwo proponuje zwiększenie minimalnej odległości budynków wielorodzinnych od granicy działki do 6 metrów.

– „Między balkonami na odrębnej płycie balkonowej będzie musiało być minimum 4 metry, a w przypadku mniejszej odległości lub balkonów na jednej płycie, konieczne będzie stosowanie przegród o odpowiedniej grubości i wysokości.”

– Ministerstwo chce też zwiększenia minimalnej powierzchni lokali użytkowych do 25 m – czyli tyle ile minimalna powierzchnia lokalu mieszkalnego.

– „Zwiększenie nasłonecznienia dla pokoi mieszkalnych do 3,5h (wyjątkiem pokoje zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej).”

– Mają zostać wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu placów zabaw, ich powierzchni i wyposażaniu.

– Zwiększenie na placach i skwerach publicznych powierzchni biologicznie czynnej do 20%.

– Wprowadzenie przerw pomiędzy terenami, które umożliwiają obejście osiedla w racjonalnym czasie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o proponowanych zmianach,  zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Rozwoju.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/przyjaznemiejsce-czyli-mieszkac-po-ludzku-porzadkujemy-zasady

Kategorie
Wiedza

Prawo pracy w procesie inwestycyjnym. Dłuższy urlop rodzicielski.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wpisem autorstwa Partnera Kancelarii radcy prawnego Jakuba Stempskiego na temat zmian w kodeksie pracy, które mają wejść w życie w pierwszym kwartale 2023 r. a które dotyczą wszystkich pracowników, w tym również tych zaangażowanych w proces inwestycyjny.

Dłuższy urlop rodzicielski.

Obecnie obowiązujące przepisy uprawniają rodziców dziecka do urlopu rodzicielskiego
w wymiarze 32 tygodni w przypadku ciąży pojedynczej i 34 w przypadku ciąży mnogiej. Nowelizacja wydłuża okres urlopu rodzicielskiego odpowiednio do 41 i 43 tygodni. Dodatkowo 9 tygodni z tego będzie przysługiwać ojcu i matce oddzielnie a urlop będzie „nieprzenoszalny”, rodzic będzie musiał wykorzystać co najmniej tyle, w przypadku niewykorzystania a  drugi z rodziców nie będzie mógł ”przejąć” urlopu do wykorzystania zamiast niego. Ponadto zmieni się wysokość zasiłku macierzyńskiego i będzie wynosiła 70% podstawy wymiaru zasiłku, chyba że pracownica złoży wniosek w terminie 21 dni od dnia urodzenia dziecka, wówczas zasiłek wyniesie 81,5% podstawy wymiaru. Nowelizacja skraca czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego z obecnych 24 miesięcy od urodzenia dziecka do 12 miesięcy od urodzenia dziecka.


Kategorie
Aktualności

Miło nam poinformować, że 16 grudnia 2022 r. partner naszej kancelarii radca prawny Lidia Blaszka-Griffin odebrała z rąk dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych pana Henryka Kuligowskiego  srebrną odznakę „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Miło nam poinformować, że 16 grudnia 2022 r. partner naszej kancelarii radca prawny Lidia Blaszka-Griffin odebrała z rąk dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych pana Henryka Kuligowskiego  srebrną odznakę „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Kategorie
Wiedza

Prawo pracy w procesie inwestycyjnym. Bezpłatny urlop opiekuńczy.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wpisem autorstwa Partnera Kancelarii radcy prawnego Jakuba Stempskiego na temat zmian w kodeksie pracy, które mają wejść w życie w pierwszym kwartale 2023 r. a które dotyczą wszystkich pracowników, w tym również tych zaangażowanych w proces inwestycyjny.

Bezpłatny urlop opiekuńczy.

Pracownik w nagłej sytuacji rodzinnej spowodowanej wypadkiem lub chorobą pracownikowi będzie przysługiwało zwolnienie z pracy na 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie przysługiwała proporcjonalnie ustalona ilość tego urlopu. Wniosek pracownik będzie składał najpóźniej w dniu w którym będzie korzystał z tego urlopu. Pracownikowi w trakcie korzystania z urlopu z powodu siły wyższej będzie przysługiwało wynagrodzenie w postaci 50% normalnego wynagrodzenia.

Kategorie
Aktualności

Życzmy Państwu pomyślności oraz spełnienia w Nowym Roku! Dziękujemy także każdemu kto w 2022 roku powierzył swoje sprawy naszej Kancelarii. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i wszystkie wyrazy symaptii, które otrzymaliśmy od naszych Klientów.
Niech rok 2023 będzie nie tylko lepszy od poprzedniego, ale przede wsztkim pozowli zrealizować nam wszystkim nasze cele i plany.

Życzmy Państwu pomyślności oraz spełnienia w Nowym Roku! Dziękujemy także każdemu kto w 2022 roku powierzył swoje sprawy naszej Kancelarii. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i wszystkie wyrazy symaptii, które otrzymaliśmy od naszych Klientów.
Niech rok 2023 będzie nie tylko lepszy od poprzedniego, ale przede wsztkim pozowli zrealizować nam wszystkim nasze cele i plany.

Kategorie
Aktualności

Reforma planowania przestrzennego wciąż jest „planowana”, więc tymczasem zostajemy w poprzednich przepisach i w nowym nagraniu na naszym kanale na YouTube dzielimy się wiedzą o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Z nagrania dowiecie się Państwo:Kiedy można zawiesić postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o WZ?Na jak długo?Radca prawny Lidia Blaszka-Griffin przedstawia też przykłady w tym zakresie.

Reforma planowania przestrzennego wciąż jest „planowana”, więc tymczasem zostajemy w poprzednich przepisach i w nowym nagraniu na naszym kanale na YouTube dzielimy się wiedzą o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Z nagrania dowiecie się Państwo:Kiedy można zawiesić postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o WZ?Na jak długo?Radca prawny Lidia Blaszka-Griffin przedstawia też przykłady w tym zakresie.

Kategorie
Wiedza

Dlaczego nie można zmienić opłaty legalizacyjnej poprzez „sprostowanie”?

Procedura legalizacji samowoli budowlanej składa się z kilku etapów. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego mającego na celu ustalenie, czy zgłaszana nieruchomość stanowi samowolę budowlaną, organ nadzoru budowlanego, działając w szczególności w oparciu o treść przepisu art. 48 ust. 1 i 3 prawa budowlanego, wydaje stosowne rozstrzygnięcia.

Organ ten orzeka m.in. o wstrzymaniu wykonania robót budowlanych, informuje o możliwości złożenia wniosku o legalizacje samowoli budowlanej, a ponadto nakłada obowiązek zapłaty tak zwanej opłaty legalizacyjnej.

Ustalenie i wniesienie opłaty legalizacyjnej jest warunkiem legalizacji samowoli budowlanej, zaś jej nieuiszczenie powoduje obowiązek wydania przez organ nadzoru budowlanego decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego.

Na wysokość opłaty legalizacyjnej wpływają różne czynniki, do których należą: kategoria obiektu budowlanego i przypisany jej współczynnik oraz współczynnik wielkości obiektu. Wartości dla poszczególnych kategorii obiektu zostały natomiast uregulowane w załączniku do ustawy. To zaś, który współczynnik zostanie wykorzystany w danej sprawie zależy od stanu faktycznego ustalonego i przyjętego przez organ prowadzący postępowanie. Wobec tego, to organ nadzoru budowlanego ustala, jak należy zakwalifikować dany obiekt, ustalić jego wielkość i na tej podstawie określić wysokość opłaty legalizacyjnej.

Jednak co się stanie, jeśli w toku postępowania organ błędnie ustalił stan faktyczny sprawy przypisując obiekt budowlany do niewłaściwej kategorii, bądź co prawda prawidłowo ustalił stan faktyczny, ale w postanowieniu ustalającym wysokość opłaty legalizacyjnej zastosował błędne współczynniki? A co jeżeli zrobił to prawidłowo, ale z innych względów chciałby zmienić opłatę legalizacyjną? Czy w takim przypadku organ może, opierając się na treści przepisu art. 113 § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 735  z pózn. zm. – dalej k.p.a.), zmienić wysokość opłaty w trybie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej?

 W jednej z prowadzonych przez nas spraw Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego próbował zmienić właśnie treść postanowienia, informującego o sposobie wyliczenia opłaty legalizacyjnej.

Dlaczego nie mógł tego zrobić opierając się na treści art. 113 § 1 k.p.a.?

.

W treści zażalenia przedstawiona została argumentacja wskazująca na niezasadność powyższego orzeczenia, m.in. z uwagi na fakt, iż zmiana, której dokonał organ nadzoru nie mogła zostać zakwalifikowana jako mająca charakter sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. Zmiana ta stanowiła zmianę merytoryczną rozstrzygnięcia i odnosiła się do ustalenia elementu stanu faktycznego sprawy w postaci ustalenia przeznaczenia części budynku podlegającej legalizacji. Ustalenia te miały z kolei wpływ na składowe decydujące o sposobie wyliczenia opłaty legalizacyjnej – co stawiało strony postępowania w odmiennej sytuacji prawnej.

Orzecznictwo sądowe pojęciom: „błędy pisarskie i rachunkowe” oraz „inne oczywiste omyłki” nadaje określone znaczenie. Przez błąd rachunkowy rozumie bowiem omyłkę w wykonaniu działania matematycznego, np. dodawania lub dzielenia, zaś przez błąd pisarski widoczne wbrew zamierzeniu organu niewłaściwe użycie wyrazu, mylną pisownie albo widoczne nie zamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów (tak NSA m. in w wyroku z dnia 10 lutego 1994 r., sygn. akt SA/Kr 723/93 – ONSA 1995 nr 2, poz. 65).

Celem zastosowania procedury określonej w przepisie art. 113 § 1 k.p.a. pozostaje naprawa zaburzonego związku pomiędzy wolą (zamierzeniem) organu a jego wadliwym, błędnym uzewnętrznieniem i to wyłącznie w odniesieniu do pewnego specyficznego, nieistotnego charakteru wady zawartej w samym orzeczeniu. Wyznaczone powołanym wyżej przepisem pole działania organu administracji publicznej jest ograniczone wyłącznie do wyjaśnienia stronie zgłaszanych wątpliwości co do użytych w decyzji wyrażeń, niejasnych sformułowań bądź zastosowanych skrótów utrudniających ustalenie sensu rozstrzygnięcia i nie może prowadzić do zmiany rozstrzygnięcia (por. wyrok NSA z 26 września 2008r., sygn. II FSK 943/07).

Postanowienie o sprostowaniu decyzji wydane w oparciu o art. 113 § 1 k.p.a. nie może kształtować sytuacji prawnej strony, gdyż taki skutek, czy to w sferze stosunku materialnoprawnego, czy procesowego wywoływać może tylko i wyłącznie decyzja, której sprostowanie dotyczy (por. wyrok NSA z dnia 20 marca 2008 r., sygn. II GSK 397/07).

Ustalając w odmienny sposób sposób wyliczenia opłaty legalizacyjnej poprzez odmienną kwalifikację rzeczonej nieruchomości i kategoryzując ją nie, jak miało do miejsce w dotychczas wydawanych rozstrzygnięciach, jako budynek mieszkalny jednorodzinny, ale jako budynki handlu gastronomii, organ nadzoru dokonał merytorycznej zmiany.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego pochylając się nad rzeczoną problematyką w pełni podzielił stanowisko wyrażone w naszym zażaleniu i wskazał, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie był uprawniony do zmiany postanowienia w przedstawionym zakresie, jednocześnie uchylając zaskarżone postanowienie.

Organ odwoławczy wprost wskazał, że proponowane w wyniku sprostowania zmiany nie są zmianami mającymi cechy oczywistej omyłki pisarskiej oraz błędów zauważalnych natychmiast, bez konieczności dokonywania analizy i badania akt sprawy. Podkreślone także zastało, że instytucja sprostowania błędu pisarskiego, rachunkowego, czy też innej oczywistej omyłki pisarskiej nie może być wykorzystywana przez organ jak instrument służący konwalidacji popełnionych przez organ błędów proceduralnych.

Organ nadzoru budowlanego nie może zatem w dowolny sposób dokonywać zmian w wydanych przez siebie rozstrzygnięciach  – w szczególności w tak ważnej kwestii jak opłata legalizacyjna, która w dużym stopniu kształtuje przebieg postępowania legalizacyjnego. Skoro sposób wyliczenia opłaty legalizacyjnej, został określony na podstawie konkretnego stanu faktycznego, nie można go następnie zmieniać poprzez sprostowanie, które prowadziłoby w ostateczności do naliczenia innej opłaty legalizacyjnej.

autorka: radca prawny Żaneta Gościej

Kategorie
Wiedza

Prawo pracy w procesie inwestycyjnym


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wpisem autorstwa Partnera Kancelarii radcy prawnego Jakuba Stempskiego na temat zmian w kodeksie pracy, które wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r. a które będą dotyczyły wszystkich pracowników, w tym również tych zaangażowanych w proces inwestycyjny.

Urlop na żądanie z powodu siły wyższej.

Pracownik w nagłej sytuacji rodzinnej spowodowanej wypadkiem lub chorobą pracownikowi będzie przysługiwało zwolnienie z pracy na 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie przysługiwała proporcjonalnie ustalona ilość tego urlopu. Wniosek pracownik będzie składał najpóźniej w dniu w którym będzie korzystał z tego urlopu. Pracownikowi w trakcie korzystania z urlopu z powodu siły wyższej będzie przysługiwało wynagrodzenie w postaci 50% normalnego wynagrodzenia.

Kategorie
Aktualności

Życzymy Państwu, abyście spędzili te Święta Bożego Narodzenia dokładnie w taki sposób, w jaki potrzebujecie je spędzić oraz tego co sprawi Państwu największą radość i satysfakcję. Wesołych Świąt!

Życzymy Państwu, abyście spędzili te Święta Bożego Narodzenia dokładnie w taki sposób, w jaki potrzebujecie je spędzić oraz tego co sprawi Państwu największą radość i satysfakcję. Wesołych Świąt!