Kategorie
Aktualności

Już dzisiaj zaczyna się VI Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego.Wydarznie zaplanowano na dwa dni, a dnia drugiego o godz. 14:00, partner Kancelarii radca prawny Lidia Blaszka, podzieli się z Państwem wiedzą na temat dróg wewnętrznych w planie zagospodarowania przestrzennego. Serdecznie zapraszamy!

Już dzisiaj zaczyna się VI Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. Wydarzenie zaplanowano na dwa dni, a dnia drugiego o godz. 14:00, partner Kancelarii radca prawny Lidia Blaszka, podzieli się z Państwem wiedzą na temat dróg wewnętrznych w planie zagospodarowania przestrzennego. Serdecznie zapraszamy!

Kategorie
Aktualności

Urząd zamówień publicznych opublikował odpowiedzi w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), a także Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zapowiedziano też aktualizacje poruszanych zagadnień.

Urząd zamówień publicznych opublikował odpowiedzi w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), a także Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zapowiedziano też aktualizacje poruszanych zagadnień.

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-tzw.-ustawy-sankcyjnej-oraz-rozporzadzenia-ue/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-tzw.-ustawy-sankcyjnej-oraz-rozporzadzenia-ue

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na subiektywny przegląd artykułów i orzeczeń  z zakresu prawa nieruchomości, które ukazały się w kwietniu.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/39D817861B –  Nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2022 r. (II SA/Po 734/21) – Należy dokładnie zbadać czy mamy do czynienia obiektem liniowym przy wz na inwestycję liniową.  Ponadto istniejąca infrastruktura nie może być pomijana  i ona także powinna znaleźć odzwierciedlenie w decyzji o warunkach zabudowy.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8407280,ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-projekt.html – Opublikowano projekt o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowa ustawa ma ograniczyć chaos przestrzenny.

https://www.rp.pl/nieruchomosci/art36172401-dekada-ustawy-deweloperskiej – Dekada ustawy deweloperskiej.

https://www.prawo.pl/biznes/sprzedaz-i-dzierzawa-prywatnej-ziemi-rolnej,514484.html – Rząd chce bardziej poluzować obrót ziemią rolną.

https://www.prawo.pl/biznes/elektrownie-wiatrowe-do-konca-czerwca-ma-byc-nowa-ustawa,514681.html – Rząd od lat obiecuje poprawić przepisy, a farmy wiatrowe nie mogą się rozwijać. 

Kategorie
Aktualności

Drodzy Klienci! W dniach 2-3 maja 2022 r. Kancelaria nie pracuje. Wracamy do Państwa po długim weekendzie. Udanego wypoczynku!

Drodzy Klienci!
W dniach 2-3 maja 2022 r. Kancelaria nie pracuje. Wracamy do Państwa po długim weekendzie. Udanego wypoczynku!

Kategorie
Aktualności

Koniec z zakazem eksmisji.

14 kwietnia ukazała się w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. W art. 20 uchyla się tzw. covidowy zakaz eksmisji, który był kłopotem dla wielu właścicieli lokali. Ustawa już weszła w życie.

Kategorie
Aktualności

 Składamy Wam serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Niech te świąteczne dni przyniosą ze sobą pozytywną energię i wiele radości dla Was oraz Waszych rodzin i przyjaciół.

 Składamy Wam serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Niech te świąteczne dni przyniosą ze sobą pozytywną energię i wiele radości dla Was oraz Waszych rodzin i przyjaciół.

Kategorie
Aktualności

Informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, odroczono do 30 września 2022 r.  termin do przekazania informacji o strukturze udziałowej spółek nieruchomościowych.

Informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, odroczono do 30 września 2022 r. termin do przekazania informacji o strukturze udziałowej spółek nieruchomościowych. Termin ten dotyczy już przekazywania przez spółki nieruchomościowe, podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 27 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dotyczących spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. Przepisy te dotyczą przedkładania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych dotyczących posiadania praw w spółce nieruchomościowej.

Kategorie
Aktualności

Mamy dla Państwa kolejną lekturę na weekend! Zapraszamy do zapoznania się z 12-tym numerem Prawa Budowlanego (Wydawnictwo MUST READ MEDIA), w którym partner Kancelarii Radca Prawny Lidia Blaszka omówiła zasadę proporcjonalności w planowaniu przestrzennym.

Mamy dla Państwa kolejną lekturę na weekend! Zapraszamy do zapoznania się z 12-tym numerem Prawa Budowlanego (Wydawnictwo MUST READ MEDIA), w którym partner Kancelarii Radca Prawny Lidia Blaszka omówiła zasadę proporcjonalności w planowaniu przestrzennym.

Kategorie
Aktualności

Subiektywny przegląd publikacji dla branży nieruchomości – marzec 2022 r.

Przygotowaliśmy dla Państwa na weekend nasz subiektywny przegląd artykułów i orzeczeń z zakresu prawa nieruchomości, które ukazały się w marcu. Zapraszamy do lektury i życzymy udanego weekendu 🙂

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/62A18EF566 – Nieprawomocny wyrok WSA w Gdańsku z 9 marca 2022 r. (II SA/Gd 568/21) – Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla części działki może nastąpić tylko na zasadzie wyjątku.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E84C6B59DC – Nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 marca 2022 r.(II SA/Po 38/22) – Zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w trakcie procedowania planu.

https://www.prawo.pl/biznes/zmiana-zasady-10h-dla-elektrowni-wiatrowych-konieczna,514220.html – Rząd od lat obiecuje poprawić przepisy, a farmy wiatrowe nie mogą się rozwijać.

https://www.prawo.pl/biznes/warunki-zabudowy-jak-dlugo-obowiazuja,514207.html – Koniec z warunkami zabudowy na czas nieokreślony – będą ważne tylko trzy lata.

https://legalis.pl/zrzeczenie-sie-odszkodowania-za-wywlaszczona-nieruchomosc/ – Zrzeczenie się odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

https://www.rp.pl/nieruchomosci/art35974461-rynek-nieruchomosci-na-zakrecie-beda-wyprzedaze?fbclid=IwAR2Ee5EEv_h6b3bjL3vHrOZfHiAZLrz8NHBEJD0NWr3JV2kTPNChANjnAk8
Kategorie
Wiedza

Uzgodnienie stanu prawnego księgi wieczystej a sprostowanie treści księgi

Księga wieczysta stanowi urzędowy zbiór dokumentów prowadzony przez sąd właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Jedną z naczelnych zasad prowadzenia ksiąg wieczystych stanowi domniemanie, zgodnie z którym prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Zasada ta uzasadnia domniemanie, że: 1) prawo wpisane istnieje; 2) przysługuje podmiotowi oznaczonemu we wpisie; 3) treść prawa jest zgodna z wpisem; 4) prawo ma pierwszeństwo wynikające z wpisu.

Powyższe domniemanie podyktowane jest przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomościami poprzez zapewnienie wiarygodności ksiąg wieczystych. Księga wieczysta składa się z czterech działów oznaczonych cyframi rzymskimi I, II, III, IV. Dział I księgi wieczystej składa się z działu I-O „Oznaczenie nieruchomości” i działu I-Sp „Spis praw związanych z własnością”. W dziale II ujawniane jest prawo własności oraz użytkowania wieczystego. Dział III przeznaczony jest do ujawniania ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek). W dziale IV wpisywane są hipoteki i dotyczące ich roszczenia. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami pożądane jest, aby księgi wieczyste ujawniały pełny, zgodny z rzeczywistością stan prawny nieruchomości, aktualizowany na bieżąco w miarę zdarzających się zmian. Należy podkreślić, że domniemanie zgodności wpisów ze stanem rzeczywistym obejmuje jedynie stan prawny nieruchomości, który ujawniony jest w działach I-Sp, II, III, IV, nie obejmuje natomiast wpisów w dziale I-O, w którym znajdują się dane faktyczne dotyczące oznaczenia nieruchomości.

W rzeczywistości występują sytuacje, gdy wpis w księdze wieczystej jest sprzeczny z rzeczywistym stanem prawnym. Niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może mieć różne postacie, może w szczególności polegać na braku ujawnienia prawa, braku wpisu istniejących obciążeń lub ograniczeń prawa, błędnym wpisie prawa, czy wreszcie na ujawnieniu nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia. Nie można zatem przyjmować automatycznie, że każda księga wieczysta odzwierciedla aktualny stan prawny nieruchomości.

W przypadku gdy stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, jedynym sposobem na usunięcie tej niezgodności jest wytoczenie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Podstawę prawną takiego powództwa stanowią przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Żądanie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym podlega rozpoznaniu w trybie procesu przez sąd cywilny. Powództwo o usunięcie niezgodności można wytoczyć, jeżeli:

1) istniejące prawo nie jest wpisane w księdze wieczystej, np. nie został wpisany jako współwłaściciel nieruchomości drugi małżonek, pomimo że nieruchomość została kupiona w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej, nie wpisano jako współwłaściciela jednego ze wspólników spółki cywilnej;

2) prawo jest wpisane w księdze wieczystej błędnie, np. została wpisana błędna wielkość udziału we współwłasności nieruchomości w częściach ułamkowych, jako współwłaściciel nieruchomości został wpisany drugi małżonek pomimo, że nieruchomość należy do majątku osobistego wyłącznie jednego małżonka; lub

3) w księdze wieczystej jest wpisane nieistniejące obciążenie lub ograniczenie, np. wpisanie hipoteki ustanowionej na nieruchomości stanowiącej małżeńską wspólność majątkową bez zgody drugiego małżonka, wpisane zostało dożywocie podczas, gdy nieruchomość została obciążona dożywotnią służebnością mieszkania.

Wyrok sądu w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej nie powoduje automatycznego sprostowania błędnego wpisu. Dopiero na podstawie pozytywnego wyroku, stwierdzającego niezgodność stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym, właściwy sąd wieczystoksięgowy dokonuje skorygowanego wpisu w księdze wieczystej. Zachodzi tu więc potrzeba skumulowanego, następującego sukcesywnie postępowania obu sądów, a ich łączny wynik stanowi ostateczne uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Uzgodnieniem w rozumieniu art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie są sprostowania dotyczące oznaczenia nieruchomości, np. gdy z księgi wieczystej wynika, że nieruchomość jest niezabudowana, a w rzeczywistości jest zabudowana, w księdze wieczystej został wpisany niewłaściwy obszar nieruchomości. Sprostowanie usterek wpisów w dziale I-O następuje w trybie uproszczonym na podstawie przepisu art. 27 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zgodnie z tym przepisem na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków dokonuje się, na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika, sprostowania oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej.

Sprostowanie oznaczenia nieruchomości dokonywane jest w trybie postępowania nieprocesowego. Sprostowania dokonuje sąd wieczystoksięgowy poprzez dokonania wpisu. Rozpoznając wniosek o zmianę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej, sąd dokonuje z urzędu sprawdzenia danych zawartych we wniosku i ujawnionego w księdze wieczystej oznaczenia nieruchomości z danymi katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków). W przeciwieństwie do sprostowania błędnego wpisu stanu prawnego nieruchomości, w tym wypadku nie ma potrzeby uzyskiwania uprzedniego wyroku sądu stwierdzającego błędny wpis do księgi wieczystej, albowiem wniosek o sprostowanie rozpoznawany jest od razu przez sąd wieczystoksięgowy.