Kategorie
Aktualności

Projekt „Poradnia” cd

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka projektu „Poradnia” Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, w którym wzięła udział partnerka naszej kancelarii radca prawny Lidia Blaszka-Griffin. Tym razem zamienili się rolami z radcą prawnym Piotrem Dobrowolskim i to pan mecenas odpowiada na pytania dotyczące umowy najmu. Zapraszamy – warto obejrzeć!

Kategorie
Aktualności

15 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja prawa spadkowego

1. brak konieczności uzyskania zgody sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku przez małoletniego, jeżeli jest on powołany do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica; wymagana jest jednak zgoda drugiego rodzica albo wspólne działanie obojga rodziców;

2. rozszerzenie katalogu możliwości uznania spadkobiercy za niegodnego (uporczywe uchylanie się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego oraz uporczywe uchylanie się od sprawowania pieczy nad spadkodawcą),

3. Zmiana kręgu spadkobierców ustawowych w ostatniej grupie dziedziczenia, wyłączająca od dziedziczenia dalszych zstępnych dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia.

Wchodzące zmiany, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, mają służyć przede wszystkim skróceniu czasu trwania postępowań sądowych. Z kolei zawężony katalog spadkobierców ustawowych ma ograniczyć potrzebę poszukiwania ich z urzędu przez sąd i wzywania na rozprawę, a przez to także usprawnić wydawanie postanowień o stwierdzenia nabycia spadku.

Przygotowała: apl. radc. Aleksandra Ignasiak.

Kategorie
Aktualności

Od 10 listopada 2023 r. koniec crowdfundingu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadchodzą istotne zmiany w kodeksie spółek handlowych w zakresie oferowania nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakaz dotyczy zarówno obecnych jak i nowych udziałów.

Od 10 listopada nie będzie możliwe pozyskiwanie inwestorów poprzez m.in. organizowanie śniadań biznesowych, inkubatorów czy eventów startupowych. Takie działanie pozostaje jednak wciąż otwarte dla:

– jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG),

– spółek osobowych,

– spółek akcyjnych,

– prostych spółek akcyjnych.

Po wejściu w życie ww. przepisów zabronione będzie:

– składanie ofert nabycia udziałów w spółce z o.o.,

– promowanie nabycia udziałów w spółce z o.o.,

– składanie ofert objęcia nowych udziałów w spółce z o.o.

Ustawa wprowadza także przepisy karne związane z tą zmianą.

Naruszenie zakazu zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Przygotowała: apl. radc. Aleksandra Ignasiak

Kategorie
Aktualności

Lidia Blaszka-Griffin – partnerka naszej kancelarii, wzięła udział a projekcie Okręgowej Izby Radców Prawnych

Lidia Blaszka-Griffin – partnerka naszej kancelarii, wzięła udział a projekcie Okręgowej Izby Radców Prawnych „Poradnia”. Z odcinku z jej udziałem dowiecie się:

– jakie pierwsze kroki należy podjąć przy budowie domu,

– ile może to potrwać,

– i jakie są podstawowe założenia reformy planowania przestrzennego.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem.

Kategorie
Aktualności

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.

13 września wchodzi w życie ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.

Ustawa ta umożliwia gminom nabywanie nieruchomości, na których znajdują się ogólnodostępne drogi, przy spełnieniu między innymi następujących warunków:

 1. gmina musi władać drogą minimum 20 lat w dniu wejścia w życie ustawy,
 2. droga musi być utwardzona i użytkowana jako drogi ogólnodostępna o znaczeniu lokalnym,
 3. niezaliczona do dróg publicznych,
 4. odbywa się po niej  ruch pojazdów i pieszych,
 5. stanowią one uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom,
 6. funkcjonalnie powinny być zbliżone do dróg publicznych,
 7. powinny być połączone z drogami publicznym,
 8. musi być wykorzystywana  przez nieokreśloną liczbę użytkowników.

Decyzję administracyjną wydaje starosta a wnioski o ich nabycie można składać do 31 grudnia 2035 r.

Kategorie
Wiedza

1 lipca weszły zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego.

Pierwszą zamianą przewidzianą przez nowelizację jest zmiana dotycząca wartości przedmiotu sporu w sprawach rozstrzyganych przez sądy okręgowe.

Przed nowelizacją w art. 17 wskazywano między innymi, że do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Od 1 lipca:

– do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, których wartość przewyższa sto tysięcy złotych,

– dodatkowo z wyłączeń usunięto sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – które tym samym trafią do sądu okręgowego.

Kategorie
Aktualności

Po tym jak w lutym 2023 Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność uchwały krajobrazowej, na sesji 11 lipca Rada Miasta Poznania podjęła nową uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania.

Zapraszamy do zapoznania się z nową uchwałą:

https://lnkd.in/dnjxTBnq
Kategorie
Aktualności

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowelizacja wprowadza między innymi:

 • zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planem ogólnym,
 • terminowość dla decyzji o warunkach zabudowy na 5 lat,
 • rejestr urbanistyczny.
  O dalszych losach nowelizacji będziemy Państwa na bieżąco informować.
Kategorie
Wiedza

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – gminna ewidencja zabytków.

W wyroku z 11 maja 2023 r.  (sygn. akt P 12/18) Trybunał Konstytucyjny orzekł między innymi, iż:

art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości przez dopuszczenie ujęcia nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego ograniczenia, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok ten oznacza, że ustawodawca powinien zmodyfikować regulację dotyczącą, w szczególności trybu tworzenia gminnej ewidencji zabytków, tak aby dać właścicielom nieruchomości możliwość zakwestionowania wpisu do tej ewidencji.

W uzasadnieniu wskazano, że: „Włączenie nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków powoduje istotne ograniczenia w szczególności w zakresie korzystania z prawa własności (ius utendi) wiążące się z obowiązkiem uzgadniania z wojewódzkim konserwatorem zabytków decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (zob. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U z 2022 r. poz. 503, ze zm.] i ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.]). (…)  art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków, w rozumieniu nadanym wykładnią sądów, nie jest niezbędny do ochrony interesu publicznego, a jej efekty nie pozostają w dopuszczalnej proporcji do ciężarów nakładanych na właścicieli nieruchomości.

Osłabienie ochrony własności, przez wyłączenie udziału właściciela w postępowaniu skutkującym wpisem nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków, nie służy realizacji żadnych konstytucyjnie uzasadnionych wartości”.

Kategorie
Aktualności

Przygotowanie do negocjacji jest ważne.

Przygotowanie do negocjacji jest ważne.

Im bardziej doświadczony negocjator, tym więcej czasu poświęca na przygotowanie do negocjacji. O tym:

– co należy przygotować przed przystąpieniem do negocjacji,

– dlaczego agenda negocjacji jest ważna,

– czy bycie singlem w negocjacjach się opłaca,

– czym jest BATNA,

– jak negocjować w dobrym stylu.

O tym przeczytacie w artykule parntera naszej kancelarii radcy prawnego Jakuba Stempskiego, który został stworzony przy współpracy z Wolters Kluver:

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/expert-insights/sztuka-negocjacji-prawniczych